Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία:

Τα Αρχεία Νομού Κυκλάδων είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, που υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Bίου Mάθησης και Θρησκευμάτων. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. – Αρχείων Νομού Κυκλάδων είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του Νομού Κυκλάδων -πλην της Νάξου, όπου υπάρχει Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο- καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίησή του.

Βλ. Γενικά Αρχεία Νομού Κυκλάδων.

 

Αρχειακό υλικό της Σύρου έχει εντοπιστεί επίσης σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

• Εκλογικά έγγραφα επαρχίας Σύρου (1843–1862)
ΓΑΚ, Εκλογικά Συλλογής Λαδά: Εκλογικά εντός κράτους, φάκ. 41.
• Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Σύρου (1871, 1889)
ΓΑΚ, Εκλογικά Συλλογής Βλαχογιάννη: Εκλογικοί κατάλογοι, φάκ. 50.
• Εκλογικά επαρχίας Σύρου (1879)
ΓΑΚ, Εκλογικά Αρχείου Βουλής των Ελλήνων: «Εξέλεγξις εκλογών», φάκ. 45 και 45α.
• Κυκλάδων Επισκοπή Σύρου (1834–1848)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 543–545.
• Σύρου μονοετείς ενοικιάσεις
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 581.
• Διοίκησις Σύρου. Αρχαιότητες. Μουσείον Ερμουπόλεως και διάφορα Αρχαιοτήτων. Δήλου αρχαιότητες. Μήλου αρχαιότητες (1839–1845)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1126–1127.
• Ερμουπόλεως Δημοτικά Σχολεία (1835–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1597–1604.
• Γενικά των Δημοτικών Σχολείων των αρρένων της Διοικήσεως Σύρου [1843–1845]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1992.
• Μουσείον Ερμουπόλεως (1835–1836, 1846)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2264–2266.
• Ναυτικόν Σχολείον Σύρου (1836–1839)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2338.
• Σύρας Σχολείον [1833–1835]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2955.
• Σύρας Γυμνάσιον και Ελληνικόν Σχολείον Ερμουπόλεως (1835–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2956–2964.
• Σύρου Δημοτικόν Σχολείον των Αρρένων (1835–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2965–2969.
• Ιδιωτικόν Γυμνάσιον Κορασίων εις Σύραν (1834)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2970.
• Υπότροφοι του Γυμνασίου Σύρου (1837–1841)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 3215–3216, 3227.
• Σχέδια Ερμούπολης (1839, 1843, 1845, 1847, 1848, 1861, 1862–1877)
ΓΑΚ, Αρχείο Σχεδίων Πόλεων (1833–1879), φάκ. 51, 52.
• Επαρχία Σύρου–Κέας [1836–1860]
ΓΑΚ, Αρχείο Εθνικών Κτημάτων (1833–1869): Νομός Κυκλάδων.

Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη

• Συριανά–Ερμουπολίτικα (ποικίλα 19ου αιώνα, κυρίως αποκόμματα εφημερίδων φυλλάδια, έντυπα κλπ)
ΓΑΚ Συλλογή Βλαχογιάννη, κατηγορία ε, κυτίο 3α [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 4, τμήμα α΄, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 14α, Αθήνα 1975, σ. 607–627].
• Αρχείο εμπόρου Γιαζιτζή από τη Σύρο 1724–1871
ΓΑΚ Συλλογή Βλαχογιάννη, ενότητα ε΄ ιδιωτικαί συλλογαί, αρ. 215 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 1, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 11, Αθήνα 1972, σ. 302].
• Αρχείο Στεφάνου Κλων νοταριακά, κατάστιχα Πάρου Σύρου Νάξου 17ου–19ου αιώνα
ΓΑΚ Συλλογή Βλαχογιάννη, ενότητα ε΄ ιδιωτικαί συλλογαί, αρ. 284-287 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 1, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 11, Αθήνα 1972, σ. 305].
• Χιακά–Ερμουπολίτικα (ποικίλα 19ου αιώνα, κυρίως αποκόμματα εφημερίδων φυλλάδια, έντυπα κλπ)
ΓΑΚ Συλλογή Βλαχογιάννη, κατηγορία ε, κυτίο 3β, και 4 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 4, τμήμα α΄, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 14α, Αθήνα 1975, σ. 630–727].

Χειρόγραφα

• Κώδικες πράξεων της Σύρου της περιόδου 1828–1831
ΓΑΚ χφ. 177–183 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 1, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 11, Αθήνα 1972, σ. 507].

Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο–Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ–ΜΙΕΤ) (σε μικροφίλμ)

• Ιστορικό Αρχείο Δήμου Άνω Σύρου (λυτά έγγραφα και κατάστιχα)
Βλ. Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 4 (1984–1987), Αθήνα 1988, σ. 11, 19 και αναλυτικό κατάλογο, που έχει συνταχθεί από τον Αγ. Τσελίκα, σ. 43–71.
• Μονή Πατέρων Ιησουιτών Άνω Σύρου (17ος–18ος αι.)
Βλ. Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 4 (1984–1987), Αθήνα 1988, σ. 12 και αναλυτικό κατάλογο που έχει συνταχθεί από τον Αγ. Τσελίκα, σ. 76–78.
• Συμβολαιογραφείο Μάξιμου Ταρασλή (19ος–20ός αι.)
Βλ. Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 4 (1984–1987), Αθήνα 1988, σ. 12 και αναλυτικό κατάλογο που έχει συνταχθεί από τον Αγ. Τσελίκα, σ. 71–76.
• Αρχείο Καθολικής Επισκοπής, 16ος–20ός αι.
Βλ. Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 4 (1984–1987), Αθήνα 1988, σ. 22 και αναλυτικό κατάλογο που έχει συνταχθεί από τον Αγ. Τσελίκα, σ. 78–89.

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

  • Αρχείο Μαύρου, 1880 -1949
    ΕΛΙΑ, Αρχείο Αλέξανδρου και Κωνσταντίνου Μαύρου: Εμπορική αλληλογραφία, υποφάκ. 8.6.
    Δελτίο περιγραφής αρχείου

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)

  • Αρχείο Γερούση (1823-1870)