Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία

Το δημοτικό/κοινοτικό αρχείο στο νησί της Σικίνου εντοπίστηκε στην αποθήκη του Δήμου και το Δημαρχείο. Σε γενικές γραμμές, η αποθήκευση και φύλαξή του σε κατάλληλες συνθήκες βοήθησε ώστε τα τεκμήρια να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, τοποθετημένα με τάξη (σε μεγάλου μεγέθους κούτες), κατανεμημένα σε φακέλους, ενώ κάθε κούτα φέρει την ένδειξη του περιεχομένου της.

Πιο συγκεκριμένα, το υλικό περιλαμβάνει ποικίλα έγγραφα και κατάστιχα του παλαιού δημοτικού/κοινοτικού αρχείου Σικίνου (στρατολογία, αλληλογραφία, Πρακτικά Κοινοτικού/Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτολόγια κ.λπ.) που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα, καθώς και το παλαιό αρχείο του Ειρηνοδικείου, που χρονολογείται από τα μέσα του 19ου αιώνα.

 

Αρχειακό υλικό της Σίκινου έχει εντοπιστεί επίσης σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

• Σικίνου Δημοτικόν Σχολείον των Αρρένων (1839–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2669–2672.

Μικρές συλλογές

• Ένα νοταριακό έγγραφο από τη Σίκινο του 1817
ΓΑΚ Κ 100 στ [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 3, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 13, Αθήνα 1974, σ. 855].