Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία:

Αρχειακό υλικό της Θήρας έχει εντοπιστεί σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

• Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Θήρας (1864, 1865, 1872, 1889)
ΓΑΚ, Εκλογικά Συλλογής Βλαχογιάννη: Εκλογικοί κατάλογοι, φάκ. 15.
• Εκλογικά έγγραφα επαρχίας Θήρας (1844–1862)
ΓΑΚ, Εκλογικά Συλλογής Λαδά: Εκλογικά εντός κράτους, φάκ. 315.
• Εκλογικά επαρχίας Θήρας (1872–1873)
ΓΑΚ, Εκλογικά Αρχείου Βουλής των Ελλήνων: «Εξέλεγξις εκλογών», φάκ. 16.
• Γυναικείον μοναστήριον Θήρας
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 156.
• Δυτικών [Μονή] εις Θήραν
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 181.
• Νικολάου Άκυλα εκκλησία εις Θήραν (1845–1846)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 273.
• Θήρας Επισκοπή
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 406–410.
• Θήρας πολυετείς ενοικιάσεις και εκποιήσεις [1835–1836]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 562.
• Θήρας μονοετείς ενοικιάσεις
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 583.
• Θήρας νεκροταφείον (1836–1837)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 647.
• Διοίκησις Θήρας. Αρχαιότητες. Ανάφης αρχαιότητες. Ίου Αρχαιότητες (1840–1844)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1128.
• Βόθωνος δημοτικόν σχολείον των αρρένων [1840, 1842–1844]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1306.
• Εμπορείου Δήμου Καλλίστης Δημοτικόν Σχολείον
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1577–1582.
• Ημεροβιγλίου Δημοτικόν Σχολείον (1837–1842)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1679–1680.
• Θήρας Ελληνικόν Σχολείον (1835–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1704–1706.
• Θήρας ή Σαντορίνης Σχολή [1833–1835]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1707.
• Θήρας Δημοτικά Σχολεία (1836–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1708–1713.
• Θηρασιάς Δημοτικά Σχολεία (1836, 1841–1846)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1714–1715.
• Θήρας Δημοτικόν Σχολείον Κορασίων των Δυτικών Κορασίων [1840–1841]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1782.
• Καλλίστης Ελληνικόν Σχολείον (1841–1848)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1809–1810.
• Καρτεράδου Δημοτικόν Σχολείον των Αρρένων [1844]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1830–1831.
• Γενικά των Δημοτικών Σχολείων των Αρρένων της Διοικήσεως Θήρας (1840–1846)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1991.
• Γενικά των Δημοτικών Σχολείων των Αρρένων του Δήμου Θήρας [1846]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1993.
• Μεγαλοχωρίου Θήρας Δημοτικόν Σχολείον Αρρένων [1847]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2173.
• Οίας Δημοτικά Σχολεία (1836–1868, 1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2367–2369.
• Οίας Ελληνικόν Σχολείον (1836)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2373.
• Καλλίστης–Πύργου Δημοτικά Σχολεία (1835–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2626–2630.
• Επαρχία Θήρας (1836–1863)
ΓΑΚ, Αρχείο Εθνικών Κτημάτων (1833–1869): Νομός Κυκλάδων.

Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο–Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ–ΜΙΕΤ) (σε μικροφίλμ)

• Συλλογή Μονής Προφήτου Ηλιού (45 χφφ.)
Βλ. Μικροφωτογραφήσεις Χειρογράφων και Αρχείων 1 (1978), σ. 16.
• Αρχείο Καθολικής Επισκοπής (λυτά έγγραφα, 16ος–19ος αι.)
Βλ. Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 4 (1984–1987), Αθήνα 1988, σ. 13, 19 και κατάλογος των μικροφωτογραφημένων εγγράφων, ο οποίος έχει συνταχθεί από τον Αγ. Τσελίκα, σ. 89–98.