Ερευνητική αποστολή

Στο νησί της Πάρου πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή και ταξινόμηση του αρχειακού υλικού (φάκελοι εγγράφων και κατάστιχα-βιβλία) που βρίσκεται στους πρώην Δήμους/Κοινότητες Παροικιάς, Λευκών και Νάουσας. Το υλικό αυτό μετά την καταγραφή του σε Δελτία Καταγραφής πήρε ταξινομικό αριθμό και τοποθετήθηκε σε ράφια, κιβώτια και κούτες στα σημεία που αρχικά είχε εντοπιστεί.

Επίσης πραγματοποιήθηκε γενική καταγραφή (ανά θεματικές ενότητες και χρονικά όρια) του αρχειακού υλικού της πρώην κοινότητας Αγκαιριάς. Το υλικό αυτό βρίσκεται σε χώρο του Δήμου (Καλλιτεχνικό Εργαστήρι) στην Παροικιά.

Παράλληλα με τα παραπάνω, διενεργήθηκαν αυτοψίες στα κοινοτικά καταστήματα των πρώην κοινοτήτων Αρχιλόχου και Μάρπησσας, με σκοπό τον εντοπισμό και μια πρώτη καταγραφή του αρχειακού τους υλικού. Το υλικό που εντοπίστηκε καταγράφηκε σε ειδικές φόρμες («Δελτία καταγραφής»).

Εκτός των παραπάνω που σχετίζονται με δημοτικά/κοινοτικά αρχεία, αντίστοιχες δράσεις καταγραφής και ταξινόμησης πραγματοποιήθηκαν και σε αρχεία άλλων φορέων, όπως το Δημοτικό Σχολείο Καμαρών και ο Γεωργικός Συνεταιρισμός Λευκών.