Αρχεία – Κατάλογοι

Κατάλογοι:

  1. Αγκαιριά (1929–2000)
  2. Λεύκες (1831–2000)
  3. Νάουσα (1845–1998)
  4. Παροικιά (1853–1999)

Οι κατάλογοι συντάχθηκαν στο πλαίσιο των ερευνητικών αποστολών του ΕΙΕ και για τη σύνταξή τους εργάστηκαν οι: Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, Στέφανος Βαμιεδάκης, Γιώργος Γάσιας, Ανδρομάχη Μαρούδα, Βάλλια Ράπτη, Χρήστος Χρυσανθόπουλος.

 

Αρχειακό υλικό της Πάρου έχει εντοπιστεί επίσης σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

• Παροικίας Ελληνική Σχολή [1847]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2500.
• Πάρου Σχολή [1833–1835]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2501.
• Πάρου Ελληνικόν Σχολείον (1837–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2502–2504.
• Πάρου και Αντιπάρου Δημοτικά Σχολεία (1835–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2505–2510.
• Μαρπίσσης Δημοτικόν Σχολείον (1837–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 3048–3051.
• Υρίας Δημοτικόν Σχολείον (1836,1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 3245–3247.
• Ωλιάρου Δημοτικόν Σχολείον (1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 3346.
• Ναός Εκατονταπυλιανής εις την Νήσον Πάρον (1834)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 187.
• Παροναξίας Επισκοπή (1833)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 688.

Μικρές συλλογές

• 25 έγγραφα Σίφνου-Τήνου-Νάξου-Πάρου-Άνδρου ( 1771-1857)
ΓΑΚ 47, Τμήμα Δ΄, φάκ Β’, υποφάκ. α΄: «Νήσων Αιγαίου» [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 2, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 12, Αθήνα 1973, σ. 729-731].

• Συλλογή Κεφαλληνιάδη 1696–1781. Φωτοαντίγραφα προξενικών εγγράφων Νάξου, Πάρου
ΓΑΚ Κ 175 [Δημόσια αρχεία – Αρχειακές συλλογές (Απρίλιος–Σεπτέμβριος 1991), σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 22, σ. 66].

Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη

• Αρχείο Στεφάνου Κλων νοταριακά, κατάστιχα Πάρου Σύρου Νάξου 17ου–19ου αιώνα
ΓΑΚ Συλλογή Βλαχογιάννη, ενότητα ε΄ ιδιωτικαί συλλογαί, αρ. 284-287 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 1, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 11, Αθήνα 1972, σ. 305].

Χειρόγραφα

• Νοταριακοί κώδικες Πάρου, 17ου–19ου αιώνα
ΓΑΚ χφ. 212–219 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 3, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 13, Αθήνα 1974, σ. 797–800].
• Κώδικες με νοταριακές πράξεις από την Πάρο του 18ου και 19ου αιώνα
ΓΑΚ χφ. 212–219 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 1, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 11, Αθήνα 1972, σ. 510].

Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο–Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ–ΜΙΕΤ) (σε μικροφίλμ)

• Βιβλιοθήκη Μονής Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας (101 χφφ.)
Βλ. Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 7 (1993–1996), Αθήνα 1997, σ. 13· βλ. και Ν. Α. Λιβαδάρας, «Κατάλογος Χειρογράφων Κωδίκων της εν Πάρω Ιεράς Μονής της Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας», Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 14 (1960), σ. 371–392.