Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία:

Στη Νάξο το Τοπικό Αρχείο είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, που υπάγεται στον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, Διά Bίου Mάθησης και Θρησκευμάτων. Βασικός σκοπός του Τοπικού Αρχείου Νάξου είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της Νάξου, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίησή του.

Βλ. Τοπικό Αρχείο Νάξου.

Ειδικά για την ταξινόμηση του Αρχείου της Διεύθυνσης Σμυριδωρυχείων Νάξου βλ. “Αρχείων Τάξις”.

 
Αρχειακό υλικό της Νάξου έχει εντοπιστεί επίσης σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

• Εκλογικά έγγραφα επαρχίας Νάξου (1843–1862)
ΓΑΚ, Εκλογικά Συλλογής Λαδά: Εκλογικά εντός κράτους, φάκ. 31.
• Εκλογικοί κατάλογοι επαρχίας Νάξου (1875, 1877, 1889)
ΓΑΚ, Εκλογικά Συλλογής Βλαχογιάννη: Εκλογικοί κατάλογοι, φάκ. 36.
• Εκλογικά επαρχίας Νάξου (1878)
ΓΑΚ, Εκλογικά Αρχείου Βουλής των Ελλήνων: «Εξέλεγξις εκλογών», φάκ. 36.
• Δυτικών Επισκοπή εις Νάξον (1844–1845)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 177.
• Νάξου πολυετείς ενοικιάσεις και εκποιήσεις
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 559, 563.
• Νάξου μονοετείς ενοικιάσεις
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 578.
• Νάξου Επισκοπή (1834–1843)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 639–641.
• Γενικά των διατηρουμένων μοναστηρίων Νάξου
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 642.
• Παροναξίας Επισκοπή (1833)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 688.
• Φανερωμένης Μονή διατηρουμένην εις Νάξον
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Εκκλησιαστικών, φάκ. 875.
• Απειράνθου Δημοτικόν Σχολείον (1838–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1046, 1062–1064 και 1348.
• Βίβλου Δημοτικόν Σχολείον των αρρένων (1846–1847)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1349.
• Τριπόδων δημοτικόν σχολείον των Αρρένων
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1350.
• Νάξου Αρχαιότητες (1844)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1129.
• Γενικά των Δημοτικών Σχολείων των Αρρένων της Διοικήσεως Νάξου (1840–1845)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 1990.
• Νάξου Σχολή (1833–1834)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2293.
• Νάξου Ελληνικόν Σχολείον (1835–1846)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2294–2296.
• Νάξου Δημοτικόν Σχολείον (1835–1848)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2297–2300.
• Β. Κυδωνιεύς [δημοδιδάσκαλος Νάξου] [1836]
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 2301.
• Φιλοτίου Δημοτικόν Σχολείον (1838, 1840, 1843–1846)
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848): Δημόσια Εκπαίδευση, φάκ. 3292–3294.
• Επαρχία Νάξου (1837–1856)
ΓΑΚ, Αρχείο Εθνικών Κτημάτων (1833–1869): Νομός Κυκλάδων.

Μικρές συλλογές

• 25 έγγραφα Σίφνου-Τήνου-Νάξου-Πάρου-Άνδρου ( 1771-1857)
ΓΑΚ 47, , Τμήμα Δ΄, φάκ Β’, υποφάκ. α΄ «Νήσων Αιγαίου» [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 2, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 12, Αθήνα 1973, σ. 729-731].
• Νοταριακά έγγραφα από το Μπούργο της Νάξου της περιόδου 1538–1835
ΓΑΚ Κ 8ια [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 2, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 12, Αθήνα 1973, σ. 599].
• Νοταριακά έγγραφα Νάξου, 17ου και 18ου αιώνα
ΓΑΚ Κ 58η [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 3, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 13, Αθήνα 1974, σ. 803].
• Συλλογή 200 εγγράφων από τη Νάξο των ετών 1582–1831
ΓΑΚ Κ 104 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 3, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 13, Αθήνα 1974, σ. 856].
• Συλλογή Κεφαλληνιάδη 1696–1781. Φωτοαντίγραφα προξενικών εγγράφων Νάξου, Πάρου
ΓΑΚ Κ 175 [Δημόσια αρχεία – Αρχειακές συλλογές (Απρίλιος–Σεπτέμβριος 1991), σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 22, σ. 66].

Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη

• «Μαρτίου πρώτη – Μάννα του παρόντος χρόνου του ενδοξοτάτου Χασάν αγά βοεβόνδα Ναξίας Κάστρον Μπούργου και περιχώρων Απεράθου Κομνηακής Βοθρών Κεραμωτής» 317 φφ.»
ΓΑΚ Συλλογή Βλαχογιάννη, κατάλογος χειρογράφων, αρ. 200 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 3, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 13, Αθήνα 1974, σ. 377].
• Αρχείο Στεφάνου Κλων νοταριακά, κατάστιχα Πάρου Σύρου Νάξου 17ου–19ου αιώνα
ΓΑΚ Συλλογή Βλαχογιάννη, ενότητα ε΄ ιδιωτικαί συλλογαί, αρ. 284–287 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 1, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 11, Αθήνα 1972, σ. 305].

Χειρόγραφα

• Χειρόγραφοι κώδικες νοταριακών πράξεων διαφόρων νοταρίων της Νάξου και Μυκόνου του 17ου, 18ου και αρχών του 19ου αιώνα
ΓΑΚ χφ. 77 και 85–138 [Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 1, σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 11, Αθήνα 1972, σ. 499–505].
• Συμβολαιογραφικός κώδικας Δρυμαλίας Νάξου 1713–1828:
ΓΑΚ χφ. 261 [Δημόσια αρχεία – Αρχειακές συλλογές (Ιούνιος 1989–Μάρτιος 1990), σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 17, Αθήνα 1990, σ. 21].

Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο–Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΙΠΑ–ΜΙΕΤ) (σε μικροφίλμ)

• Ιστορικό Αρχείο Νάξου (Λυτά έγγραφα κατάστιχα, 16ος αι. κ.ε.)
Βλ. Μικροφωτογραφήσεις Χειρογράφων και Αρχείων, 2 (1978–1980), Αθήνα 1981, σ. 17 και αναλυτικός κατάλογος σ. 33–34.
• Αρχείο Καθολικής Αρχιεπισκοπής (17ος–18ος αι.)
Βλ. Μικροφωτογραφήσεις Χειρογράφων και Αρχείων, 3 (1981–1983), Αθήνα 1985, σ. 19 και αναλυτικός κατάλογος σ. 46∙ Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 4 (1984–1987), Αθήνα 1988, σ. 18 και αναλυτικός κατάλογος σ. 99–110.

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (ΕΒΕ)

  • Αρχείον Εγγράφων Ναξιακών Α 9193-9352
  • Ξ Αρχείον Νάξου

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ