Αρχεία – Κατάλογοι

Αρχεία:

Το παλαιό Κοινοτικό/Δημοτικό Αρχείο Κιμώλου που εντοπίστηκε καλύπτει μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα. Ξεκινά από τον Μεσοπόλεμο (δεκαετία 1920) και φτάνει μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το υλικό αυτό τοποθετήθηκε σε κούτες και βρίσκεται σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Κιμώλου.

Το Αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κιμώλου περιέχει επίσης φακέλους εγγράφων και Βιβλία/Κατάστιχα. Καλύπτει μία μεγάλη περίοδο, από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τα τέλη του 20ού αιώνα.

Το Αρχείο της Εργατικής Ένωσης Κιμώλου φυλάσσεται σε χάρτινες κούτες μέσα σε δίφυλλη ντουλάπα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου. Αποτελείται από επτά κούτες με υλικό (έγγραφα και κατάστιχα), μία ξύλινη πινακίδα του σωματείου, μία ξύλινη κάλπη και μία σημαία με το λάβαρο του σωματείου. Το υλικό που εντοπίστηκε καλύπτει την περίοδο από τον Μεσοπόλεμο μέχρι και τη δεκαετία του 1990.

Αρχειακό υλικό της Κιμώλου έχει εντοπιστεί επίσης σε φορείς εκτός του νησιού.
Ενδεικτικά:

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

  • Κιμώλου Δημοτική Σχολή (1834–1835)
    ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848), φάκ. 1889.
  • Κιμώλου δημοτικά σχολεία (1835–1847)
    ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως (1833–1848), φάκ. 1890–1894.

Μικρές συλλογές

  • Κιμωλιακό αρχείο 1657–1812. Επιστολές και δικαιοπρακτικά έγγραφα
    ΓΑΚ Κ 158 [Δημόσια αρχεία – Αρχειακές συλλογές (Οκτώβριος 1990–Μάρτιος 1991), σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 20, Αθήνα 1991, σ. 40].